Müügi-tingimused

1. Üldsätted

Käesolevad müügitingimused (edaspidi Leping) reguleerib OÜ INTERSTUDIO, registrikood 11106859 (edaspidi Müüja) ja klientide vahelisi õigussuhteid, sealhulgas sätestab kauba tellimise ning selle eest tasumise korra. Lepingus toodud tingimused kehtivad kõikide Lepingu kehtivuse ajal teostatud kauba müügitehingute suhtes, välja arvatud, kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti.

2. Kauba tellimine

Kauba tellimiseks esitab klient Müüjale tellimuse kas suuliselt, e-kirjaga või muus vormis. Pärast tellimuse saamist koostab Müüja kliendi poolt tellitud kauba osas pakkumise/tellimuse ning edastab selle kliendile.

Müüja poolt kliendile esitatud pakkumine/tellimus on käsitletav Müüja poolse pakkumusena tehingu sõlmimiseks ning see on kehtiv kolmkümmend (30) päeva pakkumise/tellimuse esitamisest, välja arvatud kui eritingimustes ei ole toodud teisiti.

Pakkumises/tellimuses toodud kauba osas loetakse Müüja ja kliendi vahel müügitehing sõlmituks pärast pakkumuses/tellimuses toodud ettemaksu laekumist Müüja pangakontole.

3. Kauba hind

Klient tasub kauba eest vastavalt pakkumuses/tellimuses toodule pangaülekandega Müüja arveldusarvele. Kliendi poolt kauba eest tasumisele kuuluv summa, tasumise tähtaeg ning ettemaksu suurus sätestatakse eritingimustes (reeglina pakkumises/tellimuses).

Kui eritingimustes ei ole toodud teisiti, tasub klient ettemaksuna viiskümmend protsenti (50%) tellitud kauba müügihinnast hiljemalt kahe (2) päeva jooksul alates Müüja poolt pakkumuse/ tellimuse või ettemaksuarve esitamisest.

Müüjal on õigus kauba müügihinda ühepoolselt muuta, kui kauba tootja muudab Müüjale kehtestatud hindu enne kliendilt ettemaksu laekumist Müüja arveldusarvele. Sellisel juhul on Müüjal õigus muuta kauba müügihinda proportsionaalselt vastavalt kauba tootja poolt muudetud hindadele. Müüja teavitab klienti kauba müügihinna muutumisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hinnamuutuse tulemusena suureneb kauba müügihind rohkem kui kümme protsenti (10%), võib klient oma vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis esitatud avaldusega Lepingust taganeda ühe (1) nädala jooksul arvates Müüjalt hinnatõusu kohta teate saamisest.

4. Kauba üleandmine

Kauba üleandmise viis ja tähtaeg, samuti kliendile kauba üleandmisega kaasnevate transpordikulude suurus määratakse eritingimustes. Kauba kliendile üleandmise eelduseks on kauba müügihinna täielik laekumine Müüja arveldusarvele.

Klient on kohustatud kauba vastu võtma eritingimustes toodud ajal ning kohas. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb kliendile üle alates kauba kliendile üleandmise hetkest. Kui klient ei võta kaupa kokkulepitud kohas või ajal vastu, läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko kliendile üle alates vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.

Kauba omandiõigus läheb kliendile üle pärast kauba müügihinna täielikku laekumist Müüja arveldusarvele. Klient kannab kõik kauba eest tasumisega kaasnevad kulud (ülekandetasud, jne).

Klient on kohustatud ostetud kauba viivitamatult üle vaatama või üle vaadata laskma. Klient ei või Kauba Lepingule mittevastavusele (ehk puudustele) tugineda, kui ta ei teavita sellest Müüjat vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe (2) tööpäeva jooksul alates Kauba üleandmisest kliendile. Täiendavalt ei vastuta Müüja müüdud Kaubal esinevate puuduste eest, millest klient oli või pidi olema teadlik ettemaksu tasumise ajal.

Kui klient ei ole kaupa vastu võtnud seitsme (7) päeva jooksul alates kliendile kauba saabumisest teatamisest, on Müüjal õigus i) nõuda kliendilt kauba hoiustamise eest tasu summas kümme (10) eurot päevas ühe (1) ühiku või 1m2 (ruutmeetri) alusekoha kohta  ja/või (ii) vastava kauba müümisest keelduda ja/või (iii) nõuda kliendilt Müüjale tekitatud kahju hüvitamist.

5. Vastutus

Müüja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud tahtlikult.

Müüja on kohustatud Lepingule mittevastava kauba kas ümber vahetama või tagasi võtma. Müüja ei vastuta kliendile kauba ümber vahetamisega või tagasi võtmisega tekkinud kulutuste (sealhulgas transportimise, paigaldamise või asendamisega seotud kulud), saamata jäänud tulu, ega muude võimalike kahjude eest ega ole kohustatud vastavaid kahjusid hüvitama.

Klient on teadlik, et Müüja poolt müüdavad kaubad võivad erinevate tootmispartiide lõikes oma omadustelt (näiteks värvitooni, mõõtmete, jne poolest) erineda. Tootmispartiide lõikes esinevaid võimalikke erinevusi kauba omadustes ei loeta kauba puuduseks ning see ei anna kliendile õigusi esitada Müüja vastu nõudeid.

Kauba eest tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda kliendilt viivist null koma üks protsenti (0,1%) tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle tagajärgede ületamist (ehk vääramatu jõud). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista pooli jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma Lepinguliste kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolud on möödunud.

6. Müügigarantii

Müüja poolt Lepingu alusel müüdud Kaubale kehtib müügigarantii, kui Kauba tootja on vastavale Kaubale garantii andnud. Müügigarantii kehtib Kauba tootja poolt sätestatud garantiitingimustel Kauba tootja poolt kehtestatud tähtajal jooksul. Müügigarantii ei kehti, kui Klient teostab edasisi töid müüdud Kaubale mittevastavuses Kauba kasutamistingimustega. Müügigarantii kehtib vaid juhul kui Kauba paigaldust ja käitlemiseks ettevalmistamist teostab selleks kutsetõendit omav või Müüja poolt volitatud isik.

7. Lõppsätted

Lepingu üldtingimuste ja eritingimuste vastuolu korral lähtutakse eritingimustes sätestatust.

Müüjal on õigus Lepingu üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti ette vähemalt seitse (7) päeva. Lepingu üldtingimusetega on võimalik tutvuda Interstudio kodulehel.

Kõik Lepinguga seotud teated tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kontaktandmete (telefon, e-post, postiaadress) muutumisel edastab klient uued kontaktanded viivitamatult Müüjale. Müüja kontaktandmed on kättesaadavad Müüja kodulehel.

Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus, välja arvatud kollisiooninormid. Pooled lahendavad kõik Lepinguga seotud vaidlused kokkuleppel läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni tänava kohtumajas, Tallinnas, Eesti Vabariigis.

 

Käesolevad üldtingimused on kinnitatud 01.05.2018.

OÜ INTERSTUDIO